Op weg naar een CO2 neutrale stad
De Leidse Klimaattafel bundelt de krachten van Leidse belanghebbenden om duurzame plannen en concrete projecten op het gebied van het klimaat te helpen realiseren. Bewoners, corporaties, ondernemers, burgerinitiatieven, experts van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties hebben een gedeelde verantwoordelijkheid hierin. Zo kunnen we elkaar een stap verder helpen door de eigen expertise te delen en samen te werken. Met dit idee in het hoofd namen de leden van Stichting EnergiekLeiden de taak op zich de Leidse Klimaattafel op te richten. Het doel is als Leidenaars samen een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van de ambitie van gemeente Leiden om de CO2 uitstoot in 30 jaar terug te brengen naar nul.
Bijeenkomst van de LKT

De besproken onderwerpen variëren van concrete vraagstukken in verband met de energietransitie – waaronder warmtenetten en buurtbatterijen – tot en met het voorkomen van voedselverspilling en circulair ondernemen.

De tot nu toe – vooral door ondernemers – voorgelegde kwesties vereisen die expertise uit meerdere disciplines. Door door te vragen, de kwestie in een andere context te plaatsen, en het delen van ervaringen van elders, helpen de andere deelnemers de vragensteller met vervolgstappen. Soms kan een tip al meteen doorgevoerd worden met gunstig resultaat. Ook ontstaan er nieuwe relaties waardoor interessante samenwerkingsverbanden ontstaan, die door EnergiekLeiden verder ondersteund wordt.  Onderstaand treft u een aantal filmpjes aan over datgene wat onze Klimaattafel leden bezig houdt.