Warmtetransitie

Plannen voor Leidse warmte

Grofweg de helft van de energie die Nederland gebruikt, gaat op aan verwarmen. Daar ligt dus een flinke kans voor verduurzaming. Stroom gebruiken voor verwarming is inefficiënt, daarom wordt er op grote schaal gezocht naar andere warmtebronnen: warmte uit water, lucht of de grond bijvoorbeeld, of restwarmte uit de industrie.

Ook de gemeente Leiden zoekt naar duurzame warmteoplossingen voor de stad. Coöperatie Energiek Leiden denkt actief mee en zit aan tafel bij het ontwikkelen van beleid.

Een goede warmteoplossing volgens Energiek Leiden

Een goede warmteoplossing moet wat ons betreft aan deze eisen voldoen:

  • Bewoners hebben zeggenschap over de keuze voor de beste warmteoplossing voor hun woning of wijk. Dat betekent dat ze ook de mogelijkheid hebben om als coöperatie zelf een warmteoplossing in beheer te nemen en zo invloed uit te oefenen op de duurzaamheid en betaalbaarheid.
  • Er is ruimte voor kleinschalige, flexibele en gecombineerde oplossingen, naast mogelijke grootschalige oplossingen zoals restwarmte uit de industrie. Alle lokale, duurzame bronnen die we hebben moeten gebruikt worden.

Transitievisie Warmte

De gemeente Leiden heeft een Transitievisie Warmte opgesteld, waaraan Energiek Leiden een bijdrage heeft geleverd. Mede door onze inbreng wordt restwarmte uit Rotterdam niet als enige mogelijke bron gezien, maar komen ook lokale bronnen in beeld en worden lokale burgerinitiatieven genoemd als interessante partners en mogelijke ontwikkelaars van warmtebronnen.

Energiek Leiden heeft in 2022 een zienswijze ingediend en andere warmte-initiatieven in Leiden gevraagd dat ook te doen. Lees hier onze reactie op de Transitievisie Warmte van gemeente Leiden.

Startwijken

De gemeente Leiden heeft een aantal startwijken aangewezen, waar ze wil beginnen met de warmtetransitie. Dat zijn onder andere Zuidwest, Stevenshof en Meerburg. Voor die wijken wordt als eerste een zogenoemd wijkuitvoeringsplan (WUP) geschreven, met daarin plannen voor de beste warmteoplossing. Wil je als bewoner zelf aan zet zijn en meebeslissen? Energiek Leiden helpt je met de eerste stappen voor een eigen klankbordgroep of duurzaam wijkinitiatief. Neem contact op met Tineke Mook via info@energiekleiden.nl

Werkgroep Warmte

Heb je een visie op het warmtebeleid en wil je meedenken met de werkgroep Warmte? Laat het ons weten via info@energiekleiden.nl.

 

 

Share This